ระเบียบ ข้อบังคับ

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยหุ้น
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2555
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยการให้กู้เงินเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ.2559
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2544
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2544
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2544
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2560
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดงานศพครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2555
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสวัสดิการวันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2555
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยทุนเพื่อกองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิก เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย และประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. 2563
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสพภัยพิบัติต่าง ๆ พ.ศ. 2544
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์สวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสวัสดิการเกี่ยวกับมงคลสมรส พ.ศ. 2557
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสวัสดิการเกี่ยวกับการอุปสมบท พ.ศ. 2557
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการหรืองานประจา หรือโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด หรือลาออกจากราชการ พ.ศ. 2555
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้าประกันเงินกู้ พ.ศ. 2554
DOWNLOAD HERE

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข พิจิตร

 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด
DOWNLOAD HERE