ระเบียบ ข้อบังคับ

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยหุ้น
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2555
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2556
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยการให้กู้เงินเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ.2544
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2544
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2544
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2544
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
DOWNLOAD HERE

 

ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
DOWNLOAD HERE

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข พิจิตร

 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุุขพิจิตร จำกัด
DOWNLOAD HERE