วัตถุประสงค์

        สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

 • (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
 • (2) ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
 • (3) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น
 • (4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
 • (5) จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกตามข้อกำหนดอันสมควร
 • (6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
 • (7) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
 • (8) ซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ของชุมนุมสหกรณ์
 • (9) ซื้อหุ้นของสหกรณ์อื่นหรือของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
 • (10) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
 • (11) ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
 • (12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
 • (13) ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
 • (14) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
 • (15) ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
 • (16) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
 • (17)กระทำการต่าง ๆตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นทั้งนี้รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือ ทรัพย์สินครอบครอง ซื้อแลกเปลี่ยน โอน หรือรับโอน เช่าหรือให้เช่า
 • (18) ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 • (19) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนา การสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
 • (20) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทั้งทางการศึกษา พลานามัย และทางจิตใจ ให้เป็นครอบครัวที่สุขสมบูรณ์เพื่อรวมเป็นสังคมที่มีสันติสุข
 • (21) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก