ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ใบสมัครสมาชิก
DOWNLOAD HERE

 

ใบสมัครสมาชิก(สมทบ)
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มการลาออกจากสมาชิก
DOWNLOAD HERE

 

ขอย้ายหน่วยหักเงินรายเดือน
DOWNLOAD HERE

 

ขอส่งเงินหน้าเคาท์เตอร์
DOWNLOAD HERE

 

คำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญ
DOWNLOAD HERE

 

คำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญ (หุ้น)
DOWNLOAD HERE

 

คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ
เพื่อคลายกังวล
DOWNLOAD HERE

 

คำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการบริโภค
DOWNLOAD HERE

 

คำขอกู้และสัญญาเงินกู้เพื่อการศึกษา
DOWNLOAD HERE

 

คำขอกู้เงินลงทุนประกอบอาชีพเสริม
DOWNLOAD HERE

 

คำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญ(กู้เพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์)
DOWNLOAD HERE

 

เงินยืมทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสวัสดิการเกี่ยวกับมงคลสมรส
DOWNLOAD HERE

 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการงดส่งค่าหุ้นรายเดือน
DOWNLOAD HERE

 

คำขอกู้และสัญญาเงินกู้เงินพยุงเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID-19
DOWNLOAD HERE

 

คำขอกู้และสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
DOWNLOAD HERE

 

คำขอกู้และสัญญากู้ฉุกเฉิน ผ่าน ATM
กรุงไทย
DOWNLOAD HERE

 

คำขอกู้และสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (เงินปันผล)
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มขอเพิ่ม ลด งด ส่งหุ้นรายเดือน
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มขอเพิ่ม ลด งด เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มขอเพิ่มส่งงวดชำระหนี้
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มขอลดส่งงวดชำระหนี้
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มขอขยายเวลาชำระหนี้
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มบันทึกขอเซ็นชื่อค้ำประกันต่อหน้าผู้บังคับบัญชา / กรรมการในหน่วยงาน
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงคนค้ำประกัน
เงินกู้สามัญ
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงคนค้ำประกัน
เงินกู้ยานพาหนะ
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงคนค้ำประกัน
เงินกู้สามัญเพื่อการบริโภค
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงคนค้ำประกัน
เงินกู้โครงการเงินกู้เพื่อส่งเสริมอาชีพ
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงคนค้ำประกัน
เงินกู้เพื่อคลายกังวล
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มคำขอเปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์พิเศษ
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ATM
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มบันทึกถอนเงินฝากออมทรัพย์ฯ
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ผ่าน Line
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มแสดงความจำนงนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ฝากออมทรัพย์พิเศษหรือซื้อหุ้นเพิ่ม
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิก
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มขอรับสวัสดิการการรักษาพยาบาล
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการฯ
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการประสพภัยจากอัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของครอบครัวสมาชิก
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มขอหนังสือรับรอง
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้รับกองทุนรวมน้ำใจช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด(สมทบ)
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้รับกองทุนรวมน้ำใจช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด(สมทบ)
DOWNLOAD HERE

 

ฟอร์มขอรับรหัสผ่านเข้าใช้ระบบสอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ฯ
DOWNLOAD HERE

 

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.)
ประเภท สามัญ
DOWNLOAD HERE

 

ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.)
ประเภท สมทบ
DOWNLOAD HERE

 

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(กสธท.)
DOWNLOAD HERE

 

ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
ของชุมนุม
DOWNLOAD HERE

 

ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
ของชุมนุม(สมทบ)
DOWNLOAD HERE