ดาวน์โหลดเอกสาร


 

1.ใบสมัครสมาชิก
DOWNLOAD HERE

 

2.ใบสมัครสมาชิก(สมทบ)
DOWNLOAD HERE

 

3.ฟอร์มการลาออกจากสมาชิก
DOWNLOAD HERE

 

4.ขอย้ายหน่วยหักเงินรายเดือน
DOWNLOAD HERE

 

5.ขอส่งเงินหน้าเคาท์เตอร์
DOWNLOAD HERE

 

7.คำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญ
DOWNLOAD HERE

 

8.คำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญ (หุ้น)
DOWNLOAD HERE

 

9.คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ
เพื่อคลายกังวล
DOWNLOAD HERE

 

10.คำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการบริโภค
DOWNLOAD HERE

 

11.คำขอกู้และสัญญาเงินกู้เพื่อการศึกษา
DOWNLOAD HERE

 

12.คำขอกู้เงินลงทุนประกอบอาชีพเสริม
DOWNLOAD HERE

 

13.คำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญ(กู้เพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์)
DOWNLOAD HERE

 

14.คำขอกู้เงินเพื่อการอุปสมบท / การมงคลสมรส
DOWNLOAD HERE

 

15.คำขอกู้และสัญญาเงินกู้เงินพยุงเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID-19
DOWNLOAD HERE

 

16.คำขอกู้เงินสามัญโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน(ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อสมาชิกและครอบครัว)
DOWNLOAD HERE

 

17.คำขอกู้และสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
DOWNLOAD HERE

 

18.คำขอกู้และสัญญากู้ฉุกเฉิน ผ่าน ATM
กรุงไทย
DOWNLOAD HERE

 

19.คำขอกู้และสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (เงินปันผล)
DOWNLOAD HERE

 

20.ฟอร์มขอยกเลิกเงินกู้ฉุกเฉิน ATM
DOWNLOAD HERE

 

21.ฟอร์มเงินยืมทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสวัสดิการเกี่ยวกับการอุปสมบท/มงคลสมรส/จัดงานศพครอบครัวสมาชิก
DOWNLOAD HERE

 

22.ฟอร์มขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของครอบครัวสมาชิก(กรณีสมาชิก)
DOWNLOAD HERE

 

23.ฟอร์มขอเพิ่ม ลด งด ส่งหุ้นรายเดือน
DOWNLOAD HERE

 

24.ฟอร์มขอเพิ่ม ลด งด เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
DOWNLOAD HERE

 

25.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการงดส่งค่าหุ้นรายเดือน
DOWNLOAD HERE

 

27.ฟอร์มขอเพิ่มส่งงวดชำระหนี้
DOWNLOAD HERE

 

28.ฟอร์มขอลดส่งงวดชำระหนี้
DOWNLOAD HERE

 

29.ฟอร์มของดส่งเงินงวดชาระหนี้รายเดือน
DOWNLOAD HERE

 

30.ฟอร์มขอขยายเวลาชำระหนี้
DOWNLOAD HERE

 

31.ฟอร์มบันทึกขอเซ็นชื่อค้ำประกันต่อหน้าผู้บังคับบัญชา / กรรมการในหน่วยงาน
DOWNLOAD HERE

 

33.ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงคนค้ำประกัน เงินกู้สามัญ
DOWNLOAD HERE

 

34.ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงคนค้ำประกัน เงินกู้ยานพาหนะ
DOWNLOAD HERE

 

35.ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงคนค้ำประกัน เงินกู้สามัญเพื่อการบริโภค
DOWNLOAD HERE

 

36.ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงคนค้ำประกัน เงินกู้โครงการเงินกู้เพื่อส่งเสริมอาชีพ
DOWNLOAD HERE

 

37.ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงคนค้ำประกัน เงินกู้เพื่อคลายกังวล
DOWNLOAD HERE

 

38.ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงคนค้ำประกัน เงินกู้เงินพยุงเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID-19
DOWNLOAD HERE

 

39.ฟอร์มคำขอเปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์พิเศษ
DOWNLOAD HERE

 

40.ฟอร์มคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ATM
DOWNLOAD HERE

 

41.ฟอร์มคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โครงการ 2 ระยะสั้น 6 เดือน
DOWNLOAD HERE

 

43.ฟอร์มบันทึกถอนเงินฝากออมทรัพย์ฯ
DOWNLOAD HERE

 

44.ฟอร์มถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ผ่าน Line
DOWNLOAD HERE

 

45.ฟอร์มแสดงความจำนงนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ฝากออมทรัพย์พิเศษหรือซื้อหุ้นเพิ่ม
DOWNLOAD HERE

 

47.ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ
DOWNLOAD HERE

 

48.ฟอร์มตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิก
DOWNLOAD HERE

 

49.ฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
DOWNLOAD HERE

 

50.ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ในระบบหุ้น-หนี้
DOWNLOAD HERE

 

51.ฟอร์มขอรับสวัสดิการการรักษาพยาบาล
DOWNLOAD HERE

 

52.ฟอร์มขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการฯ
DOWNLOAD HERE

 

53.ฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการประสพภัยจากอัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย
DOWNLOAD HERE

 

54.ฟอร์มขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของครอบครัวสมาชิก(กรณีสามี ภรรยา บุตร)
DOWNLOAD HERE

 

55.ฟอร์มขอหนังสือรับรอง
DOWNLOAD HERE

 

57.ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด
DOWNLOAD HERE

 

58.ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้รับกองทุนรวมน้ำใจช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด
DOWNLOAD HERE

 

59.ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด(สมทบ)
DOWNLOAD HERE

 

60.ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้รับกองทุนรวมน้ำใจช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด(สมทบ)
DOWNLOAD HERE

 

61.ฟอร์มขอรับรหัสผ่านเข้าใช้ระบบสอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ฯ
DOWNLOAD HERE

 

เรื่อง สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

image

 

 

1.ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.)
ล้านที่ 1 ประเภท สามัญ
DOWNLOAD HERE

 

2.ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.)
ล้านที่ 1 ประเภท สมทบ
DOWNLOAD HERE

 

เรื่อง สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

image

 

 

1.ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(กสธท.)ล้านที่ 2
DOWNLOAD HERE

 

2.ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(กสธท.)ล้านที่ 3
DOWNLOAD HERE

 

3.ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(กสธท.)ล้านที่ 4
DOWNLOAD HERE

 

เรื่อง สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

image

 

 

1.ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของชุมนุม
DOWNLOAD HERE

 

2.ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของชุมนุม(สมทบ)
DOWNLOAD HERE