ยินดีต้อนรับ สหกรณ์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด

สรุปมติที่ประชุม สรุปผลการดำเนินงาน จรรยาบรรณ รายงานประจำปี

 

ข่าวสาร สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด


image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

สหกรณ์สัญจร ปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงพยาบาลพิจิตร คลิกที่นี่ 
สหกรณ์สัญจร ปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ รพร.ตะพานหิน คลิกที่นี่ 

image

image

image

แบบสำรวจความต้องการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด คลิกที่นี่ 
แบบสำรวจความต้องการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด(แบบ Google Form) คลิกที่นี่ 

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

รายชื่อสมาชิกสมทบขอปรับเป็นสมาชิกสามัญ คลิกที่นี่ 

image

image

image

image

image

image

image

image

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกและขอเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิกจาก “สมาชิกสมทบ” เป็น “สมาชิกสามัญ” คลิกที่นี่ 
รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิกจาก “สมาชิกสมทบ” เป็น “สมาชิกสามัญ” คลิกที่นี่ 

image

image

image

image

image

image

image

image

ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ใช้ในระบบครัวเรือน คลิกที่นี่ 
ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ใช้ในระบบการเกษตร คลิกที่นี่ 

image

แบบแสดงความจำนงประสงค์ให้สหกรณ์ฯ พิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน คลิกที่นี่ 

image

image

image

image

image

image

image

รูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

image

image

image

image

image

image

เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

image

 

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลสมาชิกผ่านเว็บไซต์สหกรณ์

image

image

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด
ได้เปิดบริการให้สมาชิกสอบถามข้อมูลส่วนตัวด้านเงินฝาก,เงินกู้,จำนวนการส่งค่าหุ้นและหนี้ประจำเดือน,จำนวนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่ได้รับ,การค้ำประกันบุคคลอื่น ผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ฯ เพื่อเป็น
การอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก !!!
ได้ที่นี่


image

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกลุ่ม Facebook
สหกรณ์ฯ
คลิกที่นี่ หลังจากกด +เข้าร่วมกลุ่ม แล้ว กรุณาแจ้ง เลขที่สมาชิก และชื่อ-นามสกุล มาทาง inbox ของสหกรณ์ฯ เพื่อความรวดเร็วในการรับเข้ากลุ่มค่ะ คลิกที่นี่

 

 

เรื่อง สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

image

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ คลิกที่นี่
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สมทบ)คลิกที่นี่ 

 image

 

เรื่อง สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

image

ประกาศ!! รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้ที่นี่
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์(ล้านที่ 2) คลิกที่นี่ 


แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์(ล้านที่ 3) คลิกที่นี่ 

 image

 

เรื่อง สมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

image

แบบฟอร์มใบมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม คลิกที่นี่ 
แบบฟอร์มใบมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม (สมทบ) คลิกที่นี่ 

 image

image

 

เรื่อง ระบบเงินฝาก / เงินกู้ฉุกเฉิน ผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย

image

ระบบเงินฝาก / เงินกู้ฉุกเฉิน ผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย 
   ในวงเงิน 2 เท่าของเงินเดือน หรือไม่เกิน 50,000 บาท ส่งคืนภายใน 10 งวดโดยเขียนคำขอกู้เงินและ
บันทึกข้อตกลงให้กับสหกรณ์ครั้งเดียวใช้ได้ตลอด จนกว่าจะบอกเลิกสัญญา (ไม่ถอนไม่เสียดอกเบี้ย
เพดานเงินเท่าเดิมตลอด) download  แบบฟอร์มคำขอกู้ ได้ที่นี่ download คู่มือการใช้ ATM ได้ที่นี่

 

ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินกู้

image

คำขอกู้เงินสามัญ คลิกที่นี่ 
คำขอกู้เงินฉุกเฉิน คลิกที่นี่ 
คำขอกู้เงินสามัญเพื่อการบริโภค คลิกที่นี่ 

 

image

image

imageสมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด  คลิกที่นี่