ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

image

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559  คลิกที่นี่ 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560  คลิกที่นี่ 
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561  คลิกที่นี่ 
ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561  คลิกที่นี่ 
ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องแก้ไขข้อบังคับ คลิกที่นี่ 
ระเบียบวาระที่ 16 เรื่องแก้ไขระเบียบว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2560 คลิกที่นี่